Sygehus Lillebælt  -  Terapi FKS  -  2 Kerneprocesser  -  .17 Hjerne- og Nervesygdomme Fysioterapi  -  . 1 Apopleksi

Logo InfoTerapi FKS
Emne:
Terapi FKS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Fysioterapi - behandling og genoptræning af indlagt patient med apopleksi

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
Kirsten Jones
 
31.10.2014
Dokumentbrugere:
SLB/Vej/Fys/Ergo
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Anniezette Bøgelund
Dokumentansvarlig:
SLB/Vej/Afd. led/Fys/Ergo
DokumentID / Dokumentnr.
121905 / 
Version:
1.3
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Fremgangsmåde
3) Dokumentation
4) Referencer og litteratur
5) Evidensbasering
  
1) 
Formål

At sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser samt sikre en ensartet tilgang i behandlingen og genoptræningen af indlagte patienter med apopleksi.


 
2) 
Fremgangsmåde

Akutte fase

Patienten ses af en fysioterapeut senest 2. indlæggelsesdøgn med henblik på afklaring af omfang og type af rehabilitering samt udlevering af hjælpemidler jævnfør retningslinjen første vurdering af apopleksipatient. Herefter opstartes genoptræningen hvis almentilstanden tillader det (1). Dette med baggrund i at tidlig træning på udfordrende niveauer anbefales til både svært og moderat skadede patienter (2).

Der indhentes samtykke jævnfør retningslinjen: Inddragelse og informeret samtykke, dokumentation.

Genoptræningsfasen

Er det fysioterapeutens første møde med patienten identificeres patienten jævnfør retningslinien Patientidentifikation.

 

Fysioterapeuten afdækker, hvilke bevægelsesmæssige problematikker der er i forhold til at kunne bevæge sig sikkert, selvstændigt og så tæt på det normale motoriske bevægemønster som muligt.

Med udgangspunkt i patientens problematikker, habituelle funktionsniveau, forventninger og ønsker, trænes der mod at genopbygge tabte funktioner eller om nødvendigt foretage kompensatoriske tiltag. Der tages udgangspunkt i en kombination af behandlingstilgange – heriblandt Affolter, Bobath, Trille-Krybe-Kravle koncepterne samt neurodynamik.

 

Træningen kan bestå af:

 

 • Vurdering af og instruktion i hensigtsmæssig lejring, siddende og liggende
 • Vejledning i og træning af forflytningsteknikker
 • Vurdering af behov for og tilpasning af hjælpemidler
 • Lungefysioterapi
 • Mobilisering siddende, stående og gående
 • Træning der fremmer normalisering af tonus, alignment, balance og postural kontrol
 • Facilitering til normale bevægemønstre, bl.a. i forbindelse med funktionsmæssige færdigheder.
 • Stimulering til normalisering af det sensoriske system (overflade- og dybdesensibilitet, visuel-, rumlig- og kropslig opfattelse)
 • Træning af muskelstyrke
 • Træning af udholdenhed og kondition
 • Kontrakturprofylakse
 • Forebygge smerter,udvikling af ødemer og udvikling af decubitus
 • Motivere og stimulere kognition gennem opgaveløsning i relevant sammenhæng

 

Fysioterapeuten tilrettelægger træningen, så det er sikkert for både terapeut og patient.

I tilfælde hvor der er behov for en hjælper ved håndtering af patienten, er der mulighed for hjælp fra portør/SSA med særlig neurologisk indsigt eller anden terapeut.

 

Den fysioterapeutiske behandling og træning kan foregå på afdelingen eller i fysioterapiens træningslokaler.

Genoptræningen koordineres med de øvrige behandlere via CETREA.

 

Under længerevarende rehabiliteringsforløb afholdes lægekonference og tværfaglige konferencer i form af 1. konference, hvor behandlerteamet er samlet uden patient samt målsætningsmøde og teammøder, hvor pt. og evt. pårørende deltager.

 

Udskrivelsesfasen

Udskrivelsen aftales og planlægges tværfagligt. Patient og pårørende informeres løbende.

Inden udskrivelse vurderer fysioterapeuten patientens behov for hjælpemidler/behandlingsredskaber i hjemmet, samt endelig beslutningstagen til omfang og type af rehabilitering. Kommunen orienteres via forløbsplan, og der laves en genoptræningsplan, der sendes elektronisk til kommunen, patienten selv og egen læge.

Fysioterapeuten arrangerer og deltager ved behov i hjemmebesøg i samarbejde med kommunen.

 

Rehabiliteringsmuligheder:

 • Almen genoptræning: Ved udskrivelse til eget hjem arrangeres ved behov fortsat træning i kommunen efter Sundhedslovens §140 (4). Fysioterapeuten, der er tilknyttet patienten udarbejder en almen genoptræningsplan jævnfør retningslinjen Udarbejdelse, afsendelse og modtagelse af lovpligtig genoptræningsplanPlanen sendes elektronisk til både kommunen og egen læge via medimail. Genoptræningsplanen angiver en tidsfrist for hvornår genoptræningsforløbet bør være påbegyndt.

Borgere fra Vejle kommune: I tilfælde af, at kommunen ikke kan tilbyde almen træning i kommunen med det samme, kan der, efter forudgående aftale, tilbydes træning i sygehusregi indtil kommunen kan overtage træningen. Dette kodes som almen genoptræning.

 

 • Vedligeholdende træning: Ved udskrivelse kan der iværksættes vedligeholdende træning i kommunen efter Servicelovens §86 Stk. 2 (5). Kommunens visitator kontaktes elektronisk via medimail. Dette gennem en forløbsplan som udarbejdes af enten plejepersonalet på afdelingen eller fysioterapeuten.

 

 • Vederlagsfri fysioterapi: Det aftales med patient eller pårørende, hvordan denne kontakt kan etableres.

 

 • Udskrivelse til ingen træning eller selvtræning.

 
3) 
Dokumentation

Dokumentation i EPJ

Der dokumenteres løbende i EPJ vedrørende træning, daglige fremskridt eller ændringer i patientens tilstand og funktionsevne, samt aftaler indgået med patient eller andre relevante samarbejdspartnere.

 

Dokumentation af ydelser

Genoptræningsindsatsen bliver gennem hele forløbet dokumenteret på behandlingskort ved hjælp af SKS-koder samt i elektronisk patientjournal (EPJ).

 

Mest benyttede koder:

 

ZZ5049 - Undersøgelse, vurdering samt test

 

BLNC - Neuromuskulær bevægelsesterapi

 

BLNR - Aktivitetstræning af fysisk funktion

 

BLNC - Neuromuskulær bevægelsesterapi flere behandlere ad gangen

  +BZFD8

 

BGFC - Lungefysioterapi

 

BVA - Kommunikation, samtale som led i behandlingen

 

BTNB - Udlevering, tilpasning, instruktion i brug af behandlings- og træningsredskaber

 

ZZ0175X - Udarbejdelse af almen genoptræningsplan jf. sundhedslovens §140

 

ZZ0175Y - Udarbejdelse af specialiseret genoptræningsplan

 

AAF6 og ZZ0169 - Hjemmebesøg inkl. transport- og rapporttid. Begge koder skal bruges.


 
4) 
Referencer og litteratur

(1) Sundhedsstyrelsen, Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi, København: udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk selskab for Apopleksi, 2009

Kjellstrøm, Norrving, Shartchkute; Helsingborg declaration 2006 on European Stroke Strategies Cerebrovasc Dis; 2007; 23 229-241

 (2) Region Syddanmark i samarbejde med de 22 kommuner i Regionen: Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk tværsektoriel genoptræningsforløbsbeskrivelse for: Patienter med apopleksi, 2009

 (3) Susan D. Horn, PhD, Gerben DeJong, PhD, Randall J. Smout, MS, Julie Gassaway, MS, RN, Roberta James, MStat, Brendan Conroy, MD; Stroke Rehabilitation Patients, Practice, and Outcomes: Is earlier and more Aggressive Therapy Better?

(3) Maulden SA, Gassaway J, Horn SD, Smout RJ, DeJong G. Timing of initiation of rehabilitation after stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2005 Dec; 86 (12 Suppl 2): S34-S40

(4) Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114054

(5) Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126342

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM 1.2.5

 


 
5) 
Evidensbasering
Ja