OUH  -  Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus - Tværgående  -  2 KERNEYDELSER  -  2.01 Almene forløb  -  2.01.09 Behandling  -  2.01.09.05 Intensiv behandling

Logo Info Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus - Tværgående
Emne:
Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus - Tværgående
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

OUH, Sedationsstrategi for intuberede intensiv patienter (Standard 3.12.2)

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
Peter Sigerseth Grøn
 
22.05.2013
Dokumentbrugere:
OUH
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Thomas Strøm
Dokumentansvarlig:
OUH /OUH akkr.f
DokumentID / Dokumentnr.
287430 / 
Version:
1
 Vis i Word
      
1) Formål
1.1) Anvendelsesområde
2) Fremgangsmåde
2.1) Baggrund
2.2) Definitioner
2.3) Fremgangsmåde
3) Dokumentation
3.1) Udarbejdet af
4) Referencer og litteratur
5) Evidensbasering
 
1) Formål

At sikre ensartet overordnet mål for håndtering af sedativa til voksne intuberede intensive patienter

 


 
1.1) Anvendelsesområde

Voksne intuberede patienter indlagt på intensiv afsnittene ITA-NIA-VITA samt ITA Svendborg.

 

Retningslinjen gælder ikke børn, patienter med forhøjet intrakranielt tryk, tilstande med kramper og patienter behandlet med hypotermi efter hjertestop.


 
2) Fremgangsmåde 
2.1) Baggrund

Dokumentet er udarbejdet på baggrund af indikator 5 i standard 3.12.2 i DDKM2, Behandling på intensiv terapienhed, som omhandler afdelingsspecifik sedationsstrategi.

Retningslinjen et ud af fem dokumenter. De fem dokumenter dækker standard 3.12.2.

 

Dokumentet der samlet set dækker standard 3.12.2 benævnes OUH, Behandling på intensiv terapienhed (standard 3.12.2)og indeholder link til samtlige fem dokumenter.


 
2.2) Definitioner
Ved lægemidler til sedation forstås traditionelt sedativa, hypnotika samt analgetika og anden adjuvansterapi. Formålet er at lindre uro, smerte og sikre tilstrækkelig komfort til den kritisk syge patient i respirator.
 
2.3) Fremgangsmåde

Brug af sedativa i forbindelse med respiratorterapi kan sløre kliniske symptomer, forlænge respiratortid, varigheden af indlæggelse på intensiv afdeling og den samlede indlæggelsestid (1).

 

Det overordnede mål for den tværfaglige sedationsstrategi bør være en rolig, vågen, ikke agiteret, smertefri og kommunikerende patient (2).

 

Respiratorbehandling er i sig selv ikke indikation for brug af sedativa.

 

Såfremt brug af sedativa findes indiceret, bør dette ske protokolleret i henhold til følgende:

 

Reversible årsager til agitation/diskomfort overvejes og søges elimineret, før sedativa anvendes til den agiterede, ikke koopererende, kritisk syge patient.

 

Specielt bør der sikres sufficient analgesi og i.v. opioid bør være førstevalg. Dernæst overvejes muligheden for delirium og non-farmakologisk og farmakologisk behandling af delirium bør sikres før der anvendes sedativa (3).

 

Ved behov for sedation bør sedationsdybden monitoreres ved anvendelse af en valideret sedationsscore, og der skal foreligge en lægelig indikation og ordination.

 

Dagligt vurderes det fortsatte behov for sedation. Det anbefales som minimum at udføre daglig sedationspause og cerebral vurdering. Undladelse heraf kan ske, såfremt dette under hensyntagen til den kliniske tilstand skønnes uhensigtsmæssigt.

 

Ved fortsat behov for sedation skal indiaktionen herfor noteres af læge og der skal ordineres mål for sedationsdybden.
 
3) Dokumentation 
3.1) Udarbejdet af
Overlæge, ph.d. Thomas Strøm, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH
 
4) Referencer og litteratur
  1. Strom T, Martinussen T, Toft P. A protocol of no sedation for critically ill patients receiving mechanical ventilation: a randomised trial. Lancet 2010;375:475-80.
  2. National Sedationsstrategi udarbejdet af DASAIM og DSIT
  3. Barr J, Fraser GL, Puntillo K, et al. Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med 2013;41:263-306.

 

 


 
5) Evidensbasering
D/5
 
(ÆNDRINGSLOG) 
Version/dato Ændring
 1/April 2013  Første version